Legislatie

pdf-imgOrdinul Nr. 1413/07.08.2014 pentru modificarea prevederilor art. 1 alin. (2) din Ordinul ministrului mediului ?i p?durilor nr.118012012 privind constituirea Comisiei de evaluare, autorizare, reautorizare, revizuire, avizare anual?, emitere ?i anulare a licen?ei de operare a operatorilor economici în vederea prelu?rii obliga?iilor privind realizarea obiectivelor anuale de valorificare ?i reciclare a de?eurilor de ambalaje;

pdf-imgOrdin 2742 /3190 /305 /2011 pentru aprobarea Procedurii, criteriilor de autorizare, reautorizare, revizuire, avizare anual?, emitere ?i anulare a licen?ei de operare, a procentului minim de valorificare a de?eurilor de ambalaje preluate de la popula?ie, a operatorilor economici în vederea prelu?rii obliga?iilor privind realizarea obiectivelor anuale de valorificare ?i reciclare a de?eurilor de ambalaje, precum ?i pentru aprobarea componen?ei ?i atribu?iilor comisiei de autorizare;

pdf-imgHG 621 /2005 privind gestionarea ambalajelor ?i de?eurilor de ambalaje - ABROGAT

 

pdf-imgOrdin 794 /2012 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje ?i de?euri de ambalaje;

 

pdf-imgHG 1872 /2006 pentru modificarea ?i completarea HG 621 /2005 privind gestionarea ambalajelor ?i de?eurilor de ambalaje;

 


pdf-imgOrdin 1121 /2006 privind stabilirea modalit??ilor de identificare a containerelor pentru diferite tipuri de materiale în scopul aplic?rii colect?rii selective;

 

pdf-imgHG 247 /2011 pentru modificarea ?i completarea HG 621 /2005 privind gestionarea ambalajelor ?i de?eurilor de ambalaje;

 


pdf-imgOrdin 128 /2004 privind aprobarea Listei cuprinzând standardele române care adopt? standarde europene armonizate ale caror prevederi se refer? la ambalaje ?i de?euri de ambalaje.

 

pdf-imgLegea 132 /2010 privind colectarea selectiv? a de?eurilor în institu?ile publice;

 

 

pdf-imgORDIN nr. 192 din 20 februarie 2014 privind modificarea Ordinului ministrului mediului ?i gospod?ririi apelor nr. 578/2006 pentru aprobarea Metodologiei de calcul al contribu?iilor ?i taxelor datorate la Fondul pentru mediu;

 


pdf-imgLegea 249/28.10.2015 privind modalitatea de gestionare a deseurilor de ambalaje

 


pdf-imgOUG 195 /2005 privind protectia mediului, aprobata prin Legea 265 /2006;

 


pdf-imgHG 1470 /2004 privind aprobarea Strategiei Nationale de Gestionare a Deseurilor si a Planului National de Gestionare a Deseurilor, modificata si completata prin HG nr. 358/2007;


pdf-imgOUG 164 /2008 pentru modificarea si completarea OUG 195 /2005 privind protectia mediului;

 


pdf-imgOrdin 1364 /1499 /2006 privind aprobarea planurilor regionale de gestionare a deseurilor;

 


pdf-imgLegea 211 /2011 privind regimul deseurilor; republicata

 


pdf-imgHG 1061 /2008 privind transportul deseurilor periculoase si nepericuloase pe teritoriul Romaniei;

 


pdf-imgHG 856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzand deseurile, inclusiv deseurile periculoase;

 


pdf-imgHG 128/2002 privind incinerarea deseurilor, cu modificarile si completarile ulterioare;

 


pdf-imgOUG 196 /2005 privind Fondul pentru Mediu, consolidata 2015

 


pdf-imgOrdin 756/2004 privind aprobarea Normativului tehnic privind incinerarea deseurilor;

 

 

pdf-imgHG 1292 /2010 pentru modificarea si completarea HG nr. 349 /2005 privind depozitarea deseurilor;

 


pdf-imgHG 349/2005 privind depozitarea deseurilor;

 


pdf-imgOrdin 549 /2006 pentru aprobarea modelului si continutului formularului "Declaratie privind obligatiile la Fondul pentru Mediu" si a instructiunilor de completare si depunere a acestuia;

 


pdf-imgOrdin 757/2004 privind aprobarea Normativului tehnic privind depozitarea deseurilor;

 


pdf-imgOrdin 1477 /2010 privind modificarea si completarea Ordinului Ministrului Mediului si Gospodaririi Apelor nr.549/2006 pentru aprobarea modelului si continutului formularului "Declaratie privind obligatiile la Fondul pentru Mediu" si a instructiunilor de completare si depunere a acestuia;

 


pdf-imgLegea 101 /2006 serviciului de salubrizare a localitatilor, republicata

 


pdf-imgOrdin 578 /2006 pentru aprobarea metodologiei de calcul al contributiilor si taxelor datorate la Fondul pentru Mediu, modificat si completat prin Ordinul 1607 /2008 ;

 


pdf-imgRegulamentul UE 333 /2011 al Consiliului de stabilire a criteriilor de determinare a conditiilor in care anumite tipuri de deseuri metalice nu mai constituie deseuri in temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European si a Consiliului.

 


pdf-imgOrdin 1032 /2011 privind modificarea Ordinului Ministrului Mediului si Gospodaririi Apelor nr. 578/2006 pentru aprobarea Metodologiei de calcul al contributiilor si taxelor datorate la Fondul pentru Mediu;

 


pdf-imgRegulamentul (UE) NR. 1179/2012 al Comisiei din 10 decembrie 2012 de stabilire a criteriilor de determinare a conditiilor in care cioburile de sticla inceteaza sa mai fie des?euri in temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European s?i a Consiliului

 


pdf-imgOrdin nr. 35 din 17 ianuarie 2014 privind modificarea Ordinului ministrului mediului si gospodaririi apelor nr. 549/2006 pentru aprobarea modelului si continutului formularului "Declaratie privind obligatiile la Fondul pentru mediu" si a instructiunilor de completare si depunere a acestuia